Visite: 1402

Valutazione attuale: 0 / 5

MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAIDO

武田流魔呂登派居合道

Programma tecnico
dal 3° al 2° Kyu  -  Cintura marrone Sankyu a Nikyu
 

Nuki Tsuke Waza:

 • Shuihei-nuki-tsuke
 • Tate-nuki-tsuke
 • Migi-naname-ue-nuki-tsuke
 • Hidari-naname-ue-nuki-tsuke

Noto Waza:

 • Shuihei-uke-shuihei-noto
 • Tate-uke-tate-noto
 • Shuihei-uke-tate-noto

Chiburi Waza:

 • Yoko-gaeshi-chiburi
 • Seoi-chiburi
 • Jodan-mawashi-chiburi

Ken-no-kamae Waza:

 • Seigan-no-kamae
 • Gedan-no-kamae
 • Jodan-no-kamae
 • Dai-jodan-no-kamae
 • Katate-dai-jodan-no-kamae
 • Katate-jodan-no-kamae
 • Hasso-no-kamae
 • Hasso-jodan-no-kamae
 • Gyaku-hasso-no-kamae
 • Gyaku-hasso-jodan-no-kamae
 • Gedan-waki-no-kamae
 • Chudan-waki-no-kamae

Kiritsuke Waza:

 • Do-kiritsuke
 • Shomen-kiritsuke
 • Migi-men-kiritsuke
 • Hidari-men-kiritsuke
 • Kote-kiritsuke

Kiri Waza:

 • Shomen-kiri

Uke Morote Waza:

 • Jodan-morote-uke

Uke-katatae Waza:

 • Chudan-nuki-uchi-uke
 • Jodan-shomen-nuki-uchi-uke
 • Migi-jodan-nuki-uchi-uke
 • Hidari-jodan-nuki-uchi-uke
 • Chudan-nuki-barai-uke
Torna su